POLITIKA PRIVATNOSTI EXCEED d.o.o. Beograd, Starca Vujadina 9, Beograd

EXCEED d.o.o. je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o svojim klijentima. Klijenti koji naručuju proizvode putem našeg webshopa  prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti, pri čemu EXCEED d.o.o. sakuplja minimalnu količinu informacija, a u svrhu pružanja kvalitetne usluge. 

U cilju obrade zahteva i isporuke proizvoda klijentima, EXCEED d.o.o. u svojstvu rukovaoca podataka o ličnosti, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ima obavezu i poslovnu potrebu da u svojoj bazi podataka poseduje i obrađuje određene podatke koji se odnose na klijenta, a koji se u skladu sa Zakonom, smatraju podacima o ličnosti. Podaci o klijentima su pohranjeni i čuvaju se u elektronskim bazama podataka EXCEED-a i koriste se isključivo od strane zaposlenih koji zbog prirode posla imaju pristup tim podacima.  

EXCEED d.o.o. prikuplja i obrađuje sledeće podatke klijenata: 

Ime i prezime Adresu Broj telefona i e-mail adresu Javno dostupne podatke objavljene na APR-u 

 

Poseta našem sajtu i naručivanje naših proizvoda daje za pravo EXCEED-u da prikuplja pomenute informacije. 

 

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, klijent ima sledeća prava:

 - Pravo na uvid 

Klijent ima pravo da od Exceed-a traži potvrdu da li se uopšte obrađuju njegovi podaci, ako je odgovor pozitivan ima pravo da dobije pristup tim podacima. Komponenta ovog prava je i pravo na kopiju. Exceed je dužan da klijentu na njegov zahtev dostavi kopiju podataka koje obrađuje.       

 - Pravo na ispravku

Klijent ima pravo da zahteva da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. Ispravka podataka o ličnosti se vrši tako što klijent pošalje e-mail poruke na e-mail adresu:  jovana@exceed.rs. 

- Pravo na brisanje

Klijent ima pravo da  zahteva brisanje njegovih podataka o ličnosti ukoliko isti nisu više neophodni za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni. Potrebno je da podnese zahtev za brisanje na e-mail adresu:  jovana@exceed.rs.  

- Pravo na ograničenje obrade

Klijent ima pravo da zahteva da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca ukoliko je ispunjen jedan od sledećih uslova: 

  1. lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti;
  2. obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;
  3. rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
  4. lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica.

 

- Pravo na prenosivost podataka  

Klijent na koga se podaci o ličnosti odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo rukovaocu primi od njega u strukturisanom i elektronski čitljivom obliku. 

 

- Pravo na prigovor i pravo na pritužbu

Povereniku Klijent ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti. U slučaju ulaganja prigovora rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ukoliko je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose.

 Klijent prigovor može podneti putem  jovana@exceed.rs

Klijenti imaju pravo da podnesu žalbu u slučaju da po njihovom mišljenju, EXCEED krši Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

EXCEED je dužan da licu na koje se podaci odnose pruži informacije na osnovu zahteva bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje EXCEED je dužan da obavesti lice na koje se podaci odnose u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Ako je lice na koje se podaci odnose podnelo zahtev elektronskim putem, informacija se mora pružiti elektronskim putem ako je to moguće, osim ako je to lice zahtevalo da se informacija pruži na drugi način.

Ako EXCEED ne postupi po zahtevu lica na koje se podaci odnose dužan je da o razlozima za nepostupanje obavesti to lice bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe, odnosno tužbe sudu.

 

Svi prikupljeni podaci o ličnosti, čuvaju se u roku koji je neophodan za izvršenje ugovora, a najkasnije 5  godina  nakon izvršenja ugovora, po sili zakona.

EXCEED preduzima sve standardne mere predostrožnosti kako bi sprečio neovlašćen pristup prikupljenim podacima. EXCEED ne razmenjuje ni jednu informaciju o klijentima sa trećim licima, niti iznosi podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju. 

EXCEED zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.exceed.rs. Klijent se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko klijent nastavi da koristi sajt i usluge Exceed d.o.o. nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.